Adorace a pobožnosti

každá středa tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 17:00 do 18:00
1. čtvrtek v měsíci5. 3., adorace za nová kněžská, řeholní a misijní povolání
1. pátek v měsíci 6. 3., tichá adorace a možnost svaté zpovědi od 16:00 do 16:45;
společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné
požehnání; po mši svaté tichá adorace do 18:30
3. pátek v měsíci20. 3., po mši svaté společná modlitba Korunky k Božímu
milosrdenství; adorace nebude z důvodu schůzky biřmovanců
každá sobota půl hodiny před sobotní mší svatou pobožnost k Panně Marii,
Matce ustavičné pomoci se zpěvy a litaniemi