Adorace a pobožnosti

každá středa tichá adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní od 18:00 do 19:00
1. čtvrtek v měsíci7.11. adorace za nová kněžská, řeholní a misijní povolání
1. pátek v měsíci 1.11. tichá adorace a možnost sv. zpovědi od 17:00 do 17:45
společná modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svatostné požehnání
po mši svaté tichá adorace do 19:30
3. pátek v měsíci15.11. po mši svaté společná modlitba Korunky k Božímu milosrdenství a poté adorace před Nejsvětější Svátostí Oltářní, ve které budeme chválit i odprošovat Hospodina a děkovat Mu
každá sobota půl hodiny před sobotní mší svatou pobožnost k Panně Marii, Matce
ustavičné pomoci se zpěvy a litaniemi