Papež zahájí 19. března Rok rodiny a manželství – Amoris laetitia

Na příští pátek připadne páté výročí od vydání apoštolské exhortace Amoris laetitia, pojednávající o lásce v rodině. Jak papež František oznámil o prosincovém svátku Svaté Rodiny, zahájí na tento den, který zároveň souzní s inaugurací jeho pontifikátu o svátku sv. Josefa, zvláštní rok věnovaný rodině a manželství, který se uzavře v červnu 2022 při 10. Světovém setkání rodin v Římě.

Podle tiskového prohlášení vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život se Rok rodiny otevře virtuálním sympoziem, k němuž se prostřednictvím videoposelství připojí rovněž papež František.

Dále na něm vystoupí prefekt zmíněného úřadu, kard. Kevin Farrell, vikář římské diecéze, kard. De Donatis, a velký kancléř Papežského teologického institutu Jana Pavla II., arcibiskup Vincenzo Paglia, jako zástupci tří institucí, které sympozium pod názvem „Naše každodenní láska“ organizují. Nebude chybět ani rodina Mianových, která se zúčastnila biskupské synody o rodině.

Bližší informace o Roku rodiny přinášejí webové stránky vatikánského Úřadu pro laiky, rodinu a život a české Národní centrum pro rodinu.

 

19. březen 2021- 26. červen 2022 slavíme ROK RODINY

Papež František oznámil na svátek Svaté rodiny svůj záměr, vyhlásit od 19. března 2021 Rok rodiny.

Rok rodiny má tyto cíle:

 • Sdílet obsah apoštolské exhortace Amoris laetitia, aby “lidé prožívali evangelium rodiny jako radost, která naplňuje srdce a celý život” (AL 200). Rodina, která objevuje a zažívá jak radost z daru, který má, tak z daru, kterým je pro Církev a společnost, ” se může stát světlem v temnotě světa” (AL 66). A dnešní svět toto světlo rozhodně potřebuje!
 • Ukazovat, že svátost manželství je dar, který v sobě nese sílu k proměně lidské lásky. Za tímto cílem musí kněží a rodiny jít společně a uplatňovat smysl pro spoluodpovědnost a vzájemně se pastoračně doplňovat podle různých povolání v Církvi (srov. AL 203).

 • Uschopnit rodiny k aktivnímu apoštolátu. K tomu je zapotřebí, “aby evangelizační a katechetické úsilí bylo zaměřeno do rodiny” (AL 200).  Po čase se rodina učedníků změní v rodinu misionářů.
 • Učit mladé lidi tak, aby si uvědomili, že je důležité růst v pravdě lásky a ve vědomí sebe jako daru ve všem, čemu se věnují.
 • Rozšiřovat příležitosti pro apoštolát rodiny tak, aby zahrnoval manželské páry, děti, mladé lidi, starší osoby a situace, kde se projevuje křehkost rodiny.

Na webové stránce věnované Roku rodiny je uvedeno dvanáct námětů k pastorační péči s ohledem na exhortaci papeže Františka o lásce v rodině Amoris laetitia. Papež zve místní církve, aby rozvíjely na svých úrovních aktivity v souladu s lokálními podmínkami a potřebami.

O jaké náměty se jedná:

 1. Posílit pastorační programy pro přípravu na manželství na diecézní a farní úrovni (srov. AL 205-222), a nabídnout vzdálenou, bližší a bezprostřední přípravu na manželství, jakož i doprovázení mladých manželů. Tato odpovědnost je svěřena zejména manželským párům, které se spolu s kněžími stávají společníky na cestě se snoubenci a těmi, kteří jsou na začátku manželského života.
 2. Podporovat pastorační službu doprovázení manželů prostřednictvím formace a času věnovaného modlitbě a duchovnímu rozvoji, aby manželé mohli získat povědomí o daru a milosti svátosti manželství. (viz AL 58nn a 223-230).
 3. Organizovat setkání pro rodiče o vzdělávání dětí o současných výzvách (viz AL 172nn a 259-290), jako reakci na radu papeže Františka, který navrhuje, aby se rodiče pokusili pochopit co znamená: „Snažíme se zjišťovat, ,kde´ jsou děti na svojí životní cestě?“ (AL 261).
 4. Podporovat setkání vedoucí k zamyšlení a diskusi o kráse a výzvách rodinného života (viz AL 32nn a 89nn), která by měla rozšířit obzory jak z hlediska uznání hodnoty rodiny na společenské úrovni, tak vytvářet dobře fungující sítě kněží a rodin. Kněží a rodiny mohou svým vlastním sdílením a svědectvím doprovázet ty, kteří se potýkají s problémy.
 5. Posílit doprovázení párů v krizi (viz AL 232nn) a formovat je k postoji, který jim pomůže vidět výzvy jako příležitost stát se silnějšími a růst v lásce.
 6. Zapojit manželské páry do diecézních a farních struktur a služby rodinám (srov. AL 86-88) a znovu promyslet formaci pastoračních pracovníků, seminaristů a kněží, aby mohli plodně spolupracovat s rodinami a čelit výzvám dnešního světa (srov. AL 202nn). Za tímto účelem bude důležité podporovat vzájemnost mezi “rodinnou-domácí církví” a Církví (AL 200), aby se mohli navzájem objevovat a vážit si jeden druhého jako nenahraditelného daru.
 7. Podporovat misionářské povolání v rodinách (srov. AL 201, 230 a 324) v časech věnovaných formaci pro evangelizaci a misionářské iniciativy (např. u příležitosti přijímání svátostí dětmi, během přípravy na manželství, o výročích nebo důležitých liturgických okamžicích).
 8. Vypracovat programy pastorační péče o seniory (viz AL 191-193), které se snaží překonat kulturu „hromadící odpad“, společenskou lhostejnost, a podporovat iniciativy, které budují mosty napříč různými fázemi života a zároveň činí starší osoby aktivními subjekty v pastorační péči.
 9. Začlenit službu mládeže do iniciativ, které reflektují a diskutují o otázkách rodiny, manželství, cudnosti, otevřenosti k životu, používání sociálních médií, chudoby a úcty ke tvoření (viz AL 40). Musíme dokázat posilovat nadšení mladých lidí, jejich schopnosti plně se oddat velkým ideálům a čelit výzvám, které tyto ideály s sebou přináší. Zvláštní pozornost by měla být letos věnována dětem, aby si uvědomovaly „rok rodiny Amoris laetitia” a navrhované iniciativy.
 10. Podpořit přípravu na X. světového setkání rodin katechezemi a pracovními materiály, které rodiny doprovodí k setkání se Svatým Otcem.
 11. Zahájit iniciativy týkající se doprovázení a schopnosti rozlišování ve zraněných rodinách (srov. AL 50nn, 241nn a 291nn) s cílem pomoci jim objevit a uskutečnit jejich poslání v rámci vlastní rodiny a komunity, počínaje křtem.
 12. Organizovat setkání ve farnostech a komunitách, včetně skupin pro důkladné studium Amoris laetitia, s cílem zvýšit povědomí o konkrétních pastoračních nabídkách jednotlivých církevních společenství (srov. AL 199nn).

V rámci roku rodiny se připravuje:

 1. Fórum: “Jak jsme na tom s Amoris laetitia?“ se bude konat od 9. do 12. června 2021. Pozváni budou zodpovědní biskupských konferencí za pastoraci rodin, mezinárodních hnutí a rodinných sdružení.
 2. 10 Videí Amoris laetitia: Svatý Otec vysvětlí kapitoly apoštolské exhortace společně s rodinami. Rodiny se budou sdílet o svém každodenním životě. Každý měsíc bude zveřejněno nové video s cílem podnítit pastorační zájem o rodinu v diecézích a farnostech po celém světě.
 3. #IamChurch: série videí o víře a zapojení osob se zdravotním postižením v církvi.
 4. “Doprovázet rodiny”: 12 konkrétních pastoračních námětů na cestu s rodinami, inspirovaných Amoris laetitia.
 5. XX. světové shromáždění rodin v Římě v roce 2022: vyzývají se diecéze a rodiny po celém světě, aby se sdílely a do hloubky reflektovaly katecheze zajišťované římskou diecézí, a aby se zavázaly realizovat příslušné pastorační iniciativy.
 6. Oslava dne prarodičů a starších lidí: budou poskytnuty zdroje pro rodinnou spiritualitu, pastorační formaci, pro přípravu na manželství, vzdělávání mladých lidí v emoční zralosti, pro posvěcení manželských párů a rodin, které každý den žijí z milost svátosti.

Budou uspořádána mezinárodní akademická sympozia zacílená na důkladné pochopení obsahu a dopadu apoštolské exhortace v návaznosti na vysoce aktuální otázky, které se dotýkají rodin po celém světě.

Zdroj: Vatican News

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský