Petrovo tajemství: Ježíšova modlitba

„Ježíš za nás prosí a svoje rány ukazuje Otci,“ kázal Petrův nástupce při ranní mši v kapli Domu sv. Marty. „Tak jako se za Petra modlil Ježíš, aby nezanikla jeho víra, modlí se i za každého z nás,“ zdůraznil.

Před bohoslužbou, kterou v přímém přenosu sledují věřící po celém světě, uvedl její dnešní úmysl:

„Na mnoha stranách jsou patrné účinky této pandemie. Mnoho rodin je v nouzi, hladovějí a bohužel jim »pomáhá« skupina lichvářů. To je jiná pandemie, sociální pandemie. Rodiny s dětmi, lidé, kteří nemají práci nebo pracují na černo, nemohou pracovat a nemají co jíst. Lichváři je pak připraví i o to málo, co mají. Modleme se za tyto rodiny, za jejich děti, za důstojnost těchto rodin. A modleme se také za lichváře, aby se Pán dotknul jejich srdcí a obrátili se.“

V homilii papež komentoval čtení ze Skutků apoštolů (5,27-33), které líčí druhé vystoupení Petra před veleradou, kam byli předvedeni apoštolové, aby byli souzeni za to, že šířili Ježíšovo svědectví a učení.

„První čtení pokračuje ve vyprávění, které začalo uzdravením chromého u chrámové brány zvané Krásná. Apoštolové byli předvedeni před veleradu, uvrženi do žaláře. A toto ráno, právě dnes jsou znovu postaveni před veleradu, která je soudí, protože opět kázali v chrámu: »Přivedli apoštoly a postavili je před veleradu« (v. Sk 5,27). A velekněz jim vytýkal: »Přísně jsme vám přece přikázali, že v tom jménu už nesmíte učit!« (v.28), tedy v Ježíšově jménu, »přesto však je Jeruzalém plný toho vašeho učení a chcete na nás přivolat pomstu za krev onoho člověka« (v.28). Apoštolové, zvláště Petr, totiž vytýkali velekněžím a starším, že zabili Ježíše.

A tehdy Petr spolu s apoštoly odpověděli: »Více je třeba poslouchat Boha než lidi. […] My posloucháme Boha. […] Vy jste ho pověsili na dřevo« (srov. Sk 5,29-31). Obviňuje otevřeně a odvážně, takže se lze ptát: „Copak toto je Petr, který zapřel Ježíše? Zbaběle podlehl strachu. Jak dospěl až sem?“. Petr říká: »My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají« (v. 32). Jak dospěl Petr až do tohoto stavu, k této odvaze a otevřenosti? Mohl přece usilovat o kompromis a říci velekněžím: „Dobře, začneme mluvit trochu klidněji, nebudeme vás obviňovat na veřejnosti a vy nás necháte na pokoji.“ A dosáhli by kompromisu.

V dějinách církev musela mnohokrát dělat kompromisy, aby chránila Boží lid. A častokrát také proto, aby se sama zachránila, avšak ne církev svatá, ale její představitelé. Kompromisy mohou být dobré a mohou být špatné. Mohli však [apoštolové] udělat kompromis? Nikoli, Petr odvážně odpověděl: „Žádný kompromis. Vy jste viníci“ (srov. v. 30).

Jak Petr dospěl k tomuto bodu? Byl nadšencem, mužem, který měl rád sílu, ale byl také trochu bázlivý; mužem otevřeným vůči Bohu, takže mu Bůh zjevil, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, ale vzápětí podlehl pokušení a řekl Ježíšovi: „Ne, Pane, touto cestou ne. Půjdeme jinudy, vykoupením bez kříže.“ A Ježíš jej nazve „satanem“ (Mk 8,31-33). Petr přešel od pokušení k milosti, je schopen pokleknout před Ježíšem a říci: »odejdi ode mne, jsem člověk hříšný« (Lk 5,8), a potom se pokouší projít neviděn a aby neskončil ve vězení, zapírá Ježíše (srov. Lk 22,54-62). Petr je nestálý, protože je velice velkodušný a také velice slabý. Co je jeho tajemstvím? Jaká síla jej přivedla až sem? Pomáhá nám to pochopit jeden verš. Ježíš před Umučením říká apoštolům: »satan si vyžádal, aby vás směl protříbit jako pšenici« (Lk 22,31). Je to chvíle pokušení: „Budete jako pšenice.“ A Petrovi říká: »Já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla« (Lk 22,32). A to je Petrovo tajemství: Ježíšova modlitba. Ježíš se modlí za Petra, aby jeho víra nezanikla, a mohl tak – jak říká Ježíš – »utvrzovat své bratry« ve víře. Ježíš se za Petra modlí.

Tak jednal Ježíš s Petrem a činí tak s námi se všemi. Ježíš prosí za nás, modlí se k Otci. My jsme zvyklí prosit Ježíše, aby nám udělil tu či onu milost nebo nám pomohl, ale nejsme zvyklí rozjímat o Ježíši, který ukazuje Otci svoje rány; o Ježíši Přímluvci, o Ježíši, který se za nás modlí. A Petr dokázal projít celou tuto cestu od bázlivce až k odvážnému, obdařen Duchem svatým díky Ježíšově modlitbě.

Přemýšlejme o tom trochu. Obraťme se k Ježíši a poděkujme Mu, že se za nás modlí. Ježíš se modlil za každého z nás. Ježíš je Přímluvce. Ježíš na sobě chtěl mít rány, aby je ukázal Otci. Je to cena naší spásy. Potřebujeme mít více důvěry, víc než ve svoje modlitby v Ježíšovu modlitbu: „Pane, pros za mne.“ – „Já jsem však Bůh, mohu tě obdarovat…“ – Ano, ale modli se za mne, protože Ty jsi Přímluvce.“ A toto je Petrovo tajemství: »Petře, já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla« (Lk 22,32).

Kéž nás Pán učí prosit Jej o milost prosit za každého z nás.“

Kázal papež František v kapli Domu sv. Marty při ranní mši, v jejímž závěru při adoraci vystavené svátosti oltářní byl věřícím, sledujícím její přímý přenos, poskytnut prostor pro duchovní eucharistické přijímání.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

© 2018  Římskokatolická farnost Bolatice farnostbolatice  Správce stránek / Web vytvořil / Tomáš Radošovský